استانداردهای حسابداری

 
شماره استاندارد موضوع استاندارد دریافت استاندارد
پیوست استاندارد ها مفاهیم نظری گزارشگری حسابداری دریافت فایل
 استاندارد شماره 1  نحوه ارایه صورتهای مالی   دریافت فایل
استاندارد شماره 2 صورت جریان وجوه نقد 

دریافت فایل

استاندارد شماره 3

درآمد عملیاتی

دریافت فایل

استاندارد شماره 4 ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی ( تجدید نظر شده 1384 )

دریافت فایل 

استاندارد شماره 5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ( تجدید نظر شده 1384 ) دریافت فایل
استاندارد شماره 6 گزارش عملکرد مالی دریافت فایل

استاندارد شماره 8

حسابداری موجودی مواد و کالا دریافت فایل 
استاندارد شماره 9 حسابداری پیمان های بلندمدت دریافت فایل 
استاندارد شماره 10 حسابداری کمک های بلا عوض دولت دریافت فایل
استاندارد شماره 11

دارایی های ثابت مشهود ( تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده تا مهر 1389 )

دریافت فایل

استاندارد شماره 12 افشای اطلاعات اشخاص وابسته ( تجدید نظر شده 1386 ) دریافت فایل
استاندارد شماره 13  حسابداری مخارج تامین مالی  دریافت فایل
استاندارد شماره 14 نحوه ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری دریافت فایل
استاندارد شماره 15 سرمایه گذاریها ( تجدید نظر شده 1392 ) دریافت فایل
استاندارد شماره 16 اثار تغییر در نرخ ارز ( تجدید نظر شده 1391 و اصلاح شده 1392 ) دریافت فایل
استاندارد شماره 17 دارایی های نامشهود ( تجدید نظر شده 1386 و اصلاح شده تا مهر 1389 ) دریافت فایل
استاندارد شماره 18 صورت های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری د واحدهای تجاری فرعی (تجدید نظر شده 1384) دریافت فایل
استاندارد شماره 19 ترکیب های تجاری ( تجدید نظر شده 1384 ) دریافت فایل
استاندارد شماره 20 سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته ( تجدید نظر شده 1389 ) دریافت فایل
استاندارد شماره 21 حسابداری اجاره ها ( اصلاح شده بر اساس استاندارد های حسابداری جدید تا مهر 1389 ) دریافت فایل
استاندارد شماره 22 گزارشگری مالی میان دوره ای ( اصلاح شده بر اساس استاندارد های حسابداری جدید تا مهر 1389 ) دریافت فایل
استاندارد شماره 23 حسابداری مشارکت های خاص (اصلاح شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) دریافت فایل
استاندارد شماره 24 گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری دریافت فایل
استاندارد شماره 25  گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف  دریافت فایل
استاندارد شماره 26 فعالیت های کشاورزی دریافت فایل
استاندارد شماره 27 طرح های مزایای بازنشستگی (لازم الاجرا برای کلیه صورت های مالی بعد ازاول فروردین 1384) دریافت فایل
استاندارد شماره 28 فعالیت های عمومی بیمه ( لازم الاجرا برای کلیه صورت های مالی بهد ازاول فروردین 1386 ) دریافت فایل
استاندارد شماره 29 فعالیت های ساخت املاک ( اصلاح شده بر اساس استاندارد های حسابداری جدید تا مهر 1389 ) دریافت فایل
استاندارد شماره 30 سود هر سهم ( لازم الاجرا برای کلیه صورت های مالی بعد از اول فروردین 1389 ) دریافت فایل
استاندارد شماره 31  دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده   دریافت فایل
 استاندارد شماره 32  کاهش ازرش دارایی ها   دریافت فایل
استاندارد شماره 33 مزایای بازنشستگی کارکنان دریافت فایل

ماژول جستجو در مطالب سایت