استانداردهای حسابرسی

 

شماره استاندارد موضوع استاندارد دریافت استاندارد
 مقدمه استانداردها  ساختار کلی استاندارد های حسابرسی ، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط  دریافت فایل
 استاندارد کنترل کیفیت 1  کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی ،سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط   دریافت فایل
 استاندارد 200  اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی (تجدید نظر شده 1391 )  دریافت فایل
 استاندارد 210  قرارداد حسابرسی  دریافت فایل
 استاندارد 220  کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی (تجدید نظر شده 1386)  دریافت فایل
 استاندارد 230  مستند سازی (تجدید نظر شده 1386)  دریافت فایل
 استاندارد 240  مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب ، در حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1394)  دریافت فایل
 استاندارد 250  ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورت های مالی (تجدید نظر شده 1394 )  دریافت فایل
 استاندارد 260  اطلاع رسانی به ارکان راهبری  دریافت فایل
 استاندارد 265  اطلاع رسانی ضعف های کنترل های داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی   دریافت فایل
 استاندارد 300  برنامه ریزی حسابرسی صورت های مالی (تجدید نظر شده 1392)  دریافت فایل
 استاندارد 315  تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط ان ( تجدید نظر شده 1393)  دریافت فایل
 استاندارد 320  اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی (تجدید نظر شده 1392)  دریافت فایل
 استاندارد 330  برخورد هایحسابرس با خطرهای ارزیابی شده (تجدید نظر شده 1393)  دریافت فایل
 استاندارد 450  ارزیابی تحریف های شناسایی شده در حسابرسی  دریافت فایل
 استاندارد 500  شواهد حسابرسی (تجدید نظرشده 1384)  دریافت فایل
 استاندارد 501  شواهد حسابرسی _ اقلام خاص   دریافت فایل
 استاندارد 505  تاییدیه های برون سازمانی (تجدید نظر شده 1392)  دریافت فایل
 استاندارد 510  حسابرسی نخستین _ مانده های اول دوره   دریافت فایل
 استاندارد 520  روش های تحلیلی  دریافت فایل
 استاندارد 530  نمونه گیری در حسابرسی وسایر روش های انتخاب اقلام برای ازمون(تجدید نظر شده 1383)  دریافت فایل
 استاندارد 540  حسابرسی براوردهای حسابداری،شامل براوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط(تجدیدنظرشده1392)  دریافت فایل
 استاندارد 550  اشخاص وابسته ( تجدید نظر شده 1389 )  دریافت فایل
 استاندارد 560  رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه   دریافت فایل
 استاندارد 570  تداوم فعالیت ( تجدید نظر شده 1383)  دریافت فایل
 استاندارد 580  تاییدیه مدیران  دریافت فایل
 استاندارد 600  ملاحظات خاص در حسابرسی صورت های مالی گروه _شامل کار حسابرسان بخش (تجدید نظر شده 1389)  دریافت فایل
 استاندارد 610  ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی   دریافت فایل
 استاندارد 620  استفاده از نتایج کار کارشناس   دریافت فایل
 استاندارد 700  گزارشگری نسبت به صورت های مالی (تجدید نظر شده 1389)  دریافت فایل
 استاندارد 705  اظهارنظرهای تعدیل شده درگزارش حسابرس مستقل  دریافت فایل
 استاندارد 706  بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل   دریافت فایل
 استاندارد 710  اطلاعات مقایسه ای   دریافت فایل
 استاندارد 720  سایر اطلاعات مندرج در گزارش های حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده  دریافت فایل
 استاندارد 800  ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده بر اساس چارچوبهای با مقاصد خاص (تجدید نظر شده 1390)  دریافت فایل
 استاندارد 805  ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا اجزای یک صورت مالی  دریافت فایل
 استاندارد 2400  استاندارد بررسی اجمالی (بررسی اجمالی صورت های مالی )  دریافت فایل
 استاندارد 2410  استاندارد بررسی اجمالی (بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری)  دریافت فایل
 استاندارد 3400  استاندارد خدمات اطمینان بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی (رسیدگی به اطلاعات مالی اتی )  دریافت فایل
 استاندارد 4400  استاندارد خدمات مرتبط (اجرای روش های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی )  دریافت فایل
 استاندارد 4410  استاندارد خدمات مرتبط (تنظیم اطلاعات مالی )  دریافت فایل

 

 

ماژول جستجو در مطالب سایت