کاربرد اکسل درتهیه صورتهای مالی

فصل اول:تهیه جداول و عناوین صورتهای مالی نمونه بر اساس صورتهای مالی ارائه شده توسط سازمان حسابرسی

فصل دوم:انتقال اطلاعات تراز ازمایشی به یادداشتهای توضیحی بر اساس فرمولهای توابع اکسل

فصل سوم:انتقال اطلاعات یادداشتهای توضیحی به تراز نامه

دریافت فایل
حجم فایل 4.33MB

فرمت PDF


ماژول جستجو در مطالب سایت