محتویات

فصل اول:زمان ثروت است به موس تان استراحت دهید

فصل دوم:متن

فصل سوم:شکل بندی اعداد

فصل چهارم:تاریخ وزمان

فصل پنجم:سبک ها

فصل ششم:اسم

فصل هفتم:فرمول ها

فصل هشتم:جمع کردن وشمارش

فصل نهم:امنیت و حفاظت

فصل دهم:اطلاعات

فصل یازدهم:چاپ

فصل دوازدهم:نمودارها

فصل سیزدهم:سفارشی سازی اکسل

فصل چهاردهم:باز بسته وذخیره کردن پوشه ها

فصل پانزدهم:داده ها

فصل شانزدهم:درج پرونده های متنی

فصل هفدهم:مرتب سازی

فصل هجدهم:فیلتر کردن

فصل نوزدهم:جمع های جزئی

فصل بیستم:گروه بندی وبرون نمایی

فصل بیست ویکم:ترکیب دادها

فصل بیست ودو:ترکیب محوری

فصل بیست وسه:استفاده از توابع واشیا برای استخراج تابع

فصل بیست و چهار:وام ها

فصل بیست وپنج:(what-if)چه و اگر

 دریافت فایل

حجم فایل 5.98MB

فرمت pdf

ماژول جستجو در مطالب سایت