مقدمه نسخه 2

معرفی توابع زبان فارسی برای مایکروسافت اکسل

قدم اول-نصب فایل add-in

قبل از شروع به نصب

نصب در اکسل 2007

نصب در اکسل 2003

کار باتوابع

تابعABH

تابعJ_TODAY

کار با توابع

تابع j_today

تابع j_weekday

تابعj_addday

تابع j_diff

تابعj_jalaldate

تابع j_gregoriandate

تابعj_subday

تابعj_normdate

تابعj_normdate

تابعtbh

تابعj_leap

تابعjdayofyear

تابع ymd2str

تابع fdate

تابع gleap

تابع currencyen

خطایابی ورفع ان

 دریافت فایل

 فرمت pdf

 حجم1.26MB

 

ماژول جستجو در مطالب سایت