کلیدهای میانبر در اکسل

در ابتدا توجه داشته باشید که برخی از این کلیدها فقط بر روی محدوده‌ای از اکسل که حاوی داده‌هایی باشد (خالی نباشد) کار می‌کند و ابتدا باید Active Cellدر این ناحیه قرار داده شود و برای اینکار کافیست که یکبار روی یک سلول آن محدوده کلید کنید.

Ctrl+Home

از این کلید برای رفتن به سلول A1 در Sheetاستفاده می‌کنم.

Ctrl+down

منظور من از Downهمان فلش روبه پایی در قسمت Arrowkeyها می‌باشد و از این کلید برای رفتن به انتهای یک ستون که در آن داده‌هایی تایپ شده است استفاده می‌کنم.

Home

برای رفتن به ابتدای یک سطر در اکسل استفاده می‌شود.

F2

ویرایش یک سلول اکسل که در آن داده‌ای موجود است.

Ctrl+Pageup  و Ctrl + pagedown

از این دو کلید برای جابجا شدن در Sheetهای یک فایل Excelاستفاده می‌شود.

F11

برای ایجاد یک Chartدر اکسل ایجاد می‌شود، در محدوده ای که داده هایتان را وارد کرده اید ، کلیک کنید تا یکی از سلولهای آن ناحیه فعال شود و سپس کلید F11 را بزنید. با اینکار یک Sheetجدید درست می‌شود و نمودار شما را در آن نمایش داده می‌شود.

Alt+F1

دقیقا مشابه کلید F11 که توضیح داده شد عمل می‌کند با این تفاوت که نمودار را در همان Sheetکه داده ها وجود دارند ، درج می ‌کند.

F4

شاید یک شاه کلید باشد! با این کلید آخرین فرمانی که در اکسل اجرا کرده‌اید مجدد اجرا می شود، مثلا اگر یک ستون را پاک کرده باشید، اگر در جای دیگری کلیک کنید و سپس F4 را بزنید ، این ستون نیز پاک می‌شود.

Ctrl+Y

این کلید آخرین در دو حالت استفاده می‌شود وقتی که Ctrl+Zرا زده باشید و Undoکرده باشید بخواهید Undoخود را لغو کنید.(در واقع Redo)

حالت بعدی دقیقا مشابه F4 عمل می‌کند.

Ctrl+ A

این کلید دو کار انجام می‌دهد، اگر در یک ناحیه باشید که در آن داده‌هایی وجود داشته باشد، این کلید همان محدوده را انتخاب می‌کند که به این محدوده Current Regionمی گوییم و اگر مجدد این کلید را بزنید کل Sheetاکسل ما انتخاب خواهد شد.

Ctrl+W

برای بستن فایل اکسل که باز است و داریم روی آن کار می‌کنیم.

Ctrl+Shift+ L

برای اعمال Filterبر روی داده‌ها است.

Ctrl+T

برای ایجاد یک Tableبر روی داده‌ها در Excel 2007-2010 است.

~+Ctrl+Shift

این کلید Format Cellرا بر روی Generalتنظیم می‌کند. علامت ~ را tildeمی‌نامند و در کنار کلید 1 در بالای Qاست.

Ctrl+shift+ 1

Format Cellرا در حالت Numberقرار ‌می‌دهد.

Alt+D+P

با زدن این کلیدها Pivot table Wizardمی‌آید که شما می‌توانید برای ایجاد یک Pivot table  که داده‌های آن در Sheetهای مختلفی است استفاده نمایید.

Ctrl+1

برای رفتن به پنجره Format Cells

ماژول جستجو در مطالب سایت