دانستنی های مالیاتی 11

دانستني هاي مالياتي (قسمت يازدهم)
نكات اساسي درخصوص ماليات بر درآمد اتفاقي
به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اين بخش از سلسله دانستني ها سعي خواهيم كرد شما موديان
محترم را با مواد مربوط به درآمدهاي اتفاقي قانون ماليات هاي مستقيم آشنا نمائيم.
- به موجب ماده 119 قانون ماليات هاي مستقيم، درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي
يا حقوقي بصورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا بصورت رايگان و يا به عنوان جايزه يا هر
عنواني ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد، مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده 131 قانون
ماليات هاي مستقيم خواهد بود.
- بر اساس ماده 120 قانون ماليات هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات اتفاقي عبارت است از
صد در صد درآمد حاصله و در صورتي كه غير نقدي باشد، به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقرات قانون
ماليات هاي مستقيم تقويم مي شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاده ماده 64 قانون مذكور
براي آن ها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اينصورت ارزش معاملاتي ماخذ محاسبه ماليات قرار
خواهد گرفت.
- تبصره: در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثناي نقل و انتقال قطعي املاكي كه بصورتي
غير از عقد بيع انجام مي شود، درآمد مشمول ماليات اتفاقي عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش
عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين مي شود، نسبت به طرف معامله اي كه از آن منتفع شده
است.
- به موجب ماده 121 قانون ماليات هاي مستقيم، صلح با شرط اختيار فسخ و هبه با حق
رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي گردد ولي در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله
فسخ يا اقاله يا رجوع شود، وجوهي كه بعنوان ماليات درآمد اتفاقي وصول شده است قابل استرداد مي
2
باشد، در اينصورت اگر در فاصله بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده
كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات درآمد اتفاقي خواهد بود.
- بموجب ماده 122 قانون ماليات هاي مستقيم، در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام العمر
براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده مي شود، بهاي مال به ماخذ جمع ارزش عين
و منفعت در تاريخ تعلق منافع، ماخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود.
- تبصره: در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالي صورت گيرد، قيمت مذكور در سند
ماخذ ماليات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات ماليات درآمد اتفاقي مشمول ماليات
خواهد بود. ليكن ماخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد، عبارت
خواهد بود از مابه التفاوت بهاي مال به شرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است.
- بر اساس ماده 123 قانون ماليات هاي مستقيم، در صورتي كه منافع مالي بطور دايم يا
موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال بعد
پرداخت نمايد.
- به موجب ماده 124 قانون ماليات هاي مستقيم، مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در
حدودي كه وصيت قانونا نافذ است، بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آن ها اضافه و
مشمول ماليات بر ارث مي باشد و در مورد غير وراث نسبت به كل آن مشمول ماليات اتفاقي خواهد
بود.
- به موجب ماده 125 قانون ماليات هاي مستيم، انتقالاتي كه طبق مقررات ماليات بر ارث
مشمول ماليات مي باشد، مشمول ماليات درآمد اتفاقي نخواهد بود.
- بر اساس ماده 126 قانون ماليات هاي مستقيم، صاحبان درآمد اتفاقي مكلف اند در هر سال
اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 قانون مذكور تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد
3
و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به اداره امور مالياتي مربوط ارايه و
ماليات متعلق را بپردازند. در صورتي كه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد
تكليف ارايه اظهارنامه ساقط مي شود.
- بر اساس ماده 127 قانون ماليات هاي مستقيم، موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود:
الف) كمك هاي نقدي و غير نقدي بلاعوض سازمان هاي خيريه يا عام المنفعه يا وزارتخانه ها يا
موسسات دولتي و شركت هاي دولتي يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير
از مواردي كه مشمول ماليات حقوق است.
ب) وجوه يا كمك هاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش سوزي و يا حوادث
غير مترقبه ديگر
ج) جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي نمايد.
- بر اساس ماده 128 قانون ماليات هاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي
ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر ، تشخيص خواهد شد و ماليات هايي كه طبق
مقررات ماليات درآمدهاي اتفاقي در منبع پرداخت مي گردد، به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور
خواهد شد.

ماژول جستجو در مطالب سایت