دانستنی های مالیاتی 12

دانستني هاي مالياتي (قسمت دوازدهم)
خوداظهاري مالياتي، فرصتي كه نبايد از دست داد
به گزارش رسانه مالياتي ايران، بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، ارايه اظهارنامه مالياتي در
موعد مقرر قانوني (تا 31 تيرماه سال 1390 براي عملكرد سال 1389 ) موجب بهره مندي موديان
مالياتي از تسهيلات و مزاياي قانوني همچون معافيت مالياتي پايه، پرداخت ماليات اقساطي و عدم تعلق
جرايم مي گردد و نيز عدم ارايه اظهارنامه و پرداخت به موقع ماليات موجب پيامدهايي همچون تعلق
جريمه غير قابل بخشش و عدم بهره مندي موديان از معافيت مالياتي پايه مي گردد.
طبقه بندي موديان
چند سالي است كه سازمان امور مالياتي كشور با استناد به تبصره 5 ماده 100 قانون ماليات هاي
مستقيم، توافق با مجامع صنفي و اتحاديه ها را در دستور كار خود قرار داده است. اين ماده تصريح مي
كند سازمان امور مالياتي در هر كجا لازم بداند مي تواند درباره ماليات ها با اتحاديه ها توافق نمايد.
بنابراين سازمان مذكور مي تواند جهت رفاه حال موديان، كاهش هزينه هاي وصول، قطعي كردن به
موقع درآمد و ماليات ها، وصول به موقع حقوق دولت، كاهش تنش مردم با واحدهاي مالياتي و جلب
مشاركت بيشتر موديان، موضوع خوداظهاري مالياتي را به مورد اجرا درآورد.
قانون ماليات ها تكاليفي را براي موديان مشخص نموده و آنان را به سه طبقه تقسيم كرده است كه
البته شرايط بهره مندي موديان از مزاياي خوداظهاري مالياتي با توجه به اين طبقه بندي مشخص مي
گردد. اين سه دسته عبارتند از:
در ماده 96 قانون ماليات هاي مستقيم كه شامل دارندگان كارت بازرگاني و « الف » - موديان بند
كليه واردكنندگان و صادركنندگان ، صاحبان كارخانه ها و بهره برداران معادن و غيره مي
باشد كه طبق قانون مكلف به نگهداري دفاتر روزنامه و كل مي باشند.
2
شامل كارگاه هاي صنعتي، صاحبان مشاغل ساختماني، چاپخانه داران، مراكز « ب» - موديان بند
ارتباطات رايانه اي و غيره مي شوند. صاحبان مشاغل اين گروه مكلف به نگهداري دفاتر درآمد
و هزينه هستند.
شامل مشاغلي مي شوند كه مكلف به نگهداري دفاتر نيستند و فقط مكلفند « ج» - موديان بند
صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را به سازمان امور مالياتي ارايه نمايند.
اما از آنجائيكه وظايف و تكاليف مذكور توسط موديان به دلايل مختلف از جمله عدم آشنايي آنان
به نحوه ثبت رويداهاي مالي در دفاتر و يا عدم تمايل به استخدام حسابدار و غيره به درستي انجام نمي
شود، از اين رو بحث خوداظهاري مطرح مي شود زيرا با ارايه به موقع اظهارنامه، موديان ديگر مشمول
جرايم عدم ارايه اظهارنامه و يا دفاتر نخواهند گرديد.
شرايط خوداظهاري مالياتي
موديان مالياتي به منظور بهره مندي از شرايط خوداظهاري مالياتي بايد اظهارنامه مالياتي عملكرد
سال 1389 را حداكثر تا 31 تيرماه 1390 به ادارات مالياتي ارايه دهند. همچنين درج كدپستي محل
فعاليت و كد ملي در فرم اظهارنامه مالياتي توسط موديان الزامي است.
مودياني كه مطابق شرايط ذكر شده نسبت به ارايه اظهارنامه اقدام ننمايند مشمول طرح
خوداظهاري نبوده و برابر مقررات توسط ادارات امور مالياتي به صورت علي الراس مورد رسيدگي قرار
مي گيرند. اگر ماليات موديان علي الراس تشخيص داده شود و مورد موافقت قرار نگيرد، ناچار خواهند
بود مراجعات مكرري داشته باشند؛ حال آنكه با عمل كردن در اين چارچوب مي توانند يك بار اظهارنامه
شان را ارايه دهند و نيازي به مراجعه ديگر ندارند.
گريز از جريمه
طبق قانون ماليات هاي مستقيم اگر موديان مالياتي اقدام به ارايه اظهارنامه مالياتي نكنند،
و « الف » ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم، ده درصد ( 10 %) و مشاغل بندهاي « ج» مشمولان بند
3
همين ماده چهل درصد ( 40 %) مشمول جريمه مي شوند، ضمن اينكه اين جرايم غير قابل « ب»
بخشودگي است.
براي اينكه موديان مشمول جرايم نشوند شرط ارايه اظهارنامه ها نيز در توافقنامه ها گنجانده شده
تا موديان درآمد و ماليات توافق شده را در اظهارنامه ها قيد و به واحدهاي مالياتي ارايه كنند.
تقسط ماليات ابرازي
سازمان امور مالياتي براي كمك به مودياني كه امكان پرداخت يكجاي ماليات خود را ندارند،
شرايط پرداخت اقساطي ماليات را فراهم كرده است. به اين ترتيب كه براي مودياني كه به صورت
الكترونيكي نسبت به ارايه اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل سي درصد ( 30 %) ماليات به صورت نقد به
همراه اظهارنامه و مابقي در 6 قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه 1390 تقسيط مي گردد. براي ساير
موديان حداقل چهل درصد ( 40 %) ماليات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در 6 قسط مساوي
ماهانه تا پايان دي ماه 1390 تقسيط مي شود.
همچنين، عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ قطعي براي مودياني كه در
چارچوب خوداظهاري، اظهارنامه ارايه نموده و به عنوان نمونه انتخاب نشده اند، نخواهد بود؛ و در صورت
عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جريمه مقرر در ماده 190 قانون ماليات هاي
مستقيم از تاريخ سر رسيد (انقضاي مهلت ارايه اظهارنامه) خواهند بود.
شركاي كاري
در مشاركت مدني ماليات قطعي شده عملكرد 88 هر يك از شركا با رعايت ساير شرايط، ملاك
عمل خواهد بود و هر شريك با رعايت شرايط، مشمول توافق خواهد بود. و در صورت تغيير سهم
مالكيت شركا نسبت به عملكرد سال 1388 ، ابتدا مي بايست ماليات عملكرد سال 1388 با توجه به
سهم مالكيت جديد محاسبه و سپس درصدهاي رشد مورد نظر براي تعيين ماليات مورد توافق براي
سال 1389 اعمال گردد.
4
همچنين در مشاركت مدني چنانچه شريك يا شركايي در عملكرد سال 1388 مشمول ماليات
نشده اند، در صورتيكه درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1389 خود را متناسب با سهم شريكي كه
كمترين ماليات قطعي شده عملكرد سال 1388 را داشته است و با رعايت شرايط مورد توافق اظهار
نمايند، مشمول توافق خواهند بود.
توافقات سازمان با اصناف
ساير توافقات سازمان امور مالياتي كشور با اصناف كه رعايت آنها سبب برخورداري موديان از
شرايط خوداظهاري مالياتي مي شود، عبارتند از:
« ب» و « الف » الف) مشمولان بندهاي
-1 در اجراي مقررات ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم، اظهارنامه هايي كه ماليات ابرازي
عملكرد سال 1389 آنها حداقل به ميزان 15 درصد رشد نسبت به ماليات قطعي عملكرد سال
1388 داشته و در مهلت قانوني ارايه شده باشد، مشمول خوداظهاري بوده و بدون رسيدگي
مورد قبول واقع مي شوند. همچنين 12 درصد از اين اظهارنامه ها با در نظر گرفتن ميزان
ماليات ابرازي، سوابق مالياتي و نوع فعاليت توسط اداره كل امور مالياتي به عنوان نمونه انتخاب
و رسيدگي خواهند شد. (مشروط بر اينكه در دو سال اخير بعنوان نمونه انتخاب و رسيدگي
نشده باشد.)
-2 موديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده چنانچه نسبت به انجام تكاليف قانوني خود در
خصوص ثبت نام و ارايه اظهارنامه موضوع قانون مذكور حداكثر تا پايان مهلت مقرر براي ارايه
90 ) اقدام ننمايند، مشمول خوداظهاري نبوده و توسط /4/15) اظهارنامه دوره اول سال 1390
ادارات امور مالياتي رسيدگي خواهند شد.
« ج» ب) مشمولان بند
5
-1 ميزان درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل با توجه به سوابق مالياتي، نوع فعاليت و... تعيين
مي گردد. به نحوي كه رشد ماليات ابرازي عملكرد سال 1389 نسبت به ماليات قطعي عملكرد
سال 1388 از پانزده درصد ( 15 %) كمتر نباشد.
-2 مبناي انجام توافق، ميزان درآمد مشمول ماليات قطعي عملكرد سال 1388 در نظر گرفته مي
شود.
-3 براي مودياني كه پرونده ماليات عملكرد سال 1388 آنان تا زمان ارايه اظهارنامه قطعي نشده
است، آخرين ماليات قطعي شده با بيست درصد ( 20 %) افزايش سالانه مبناي محاسبه براي
انجام توافق قرار مي گيرد.
-4 مودياني كه در عملكرد سال 1388 فعاليت كامل داشته ولي مشمول ماليات نشده اند، در
صورتيكه درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1389 خود را با افزايش ميزان پانزده درصد
%15 ) نسبت به درآمد مشمول ماليات قطعي شده عملكرد سال 1388 ابراز نمايند، مشمول )
توافق خواهند بود.
-5 هر گاه ماليات قطعي شده عملكرد سال 1388 و يا هر يك از سال هاي مبناي توافق به دلايلي
براي قسمتي از سال مذكور بوده باشد، مي بايست درآمد مشمول ماليات يا ماليات قطعي
حسب مورد براي كل سال مورد نظر تعيين و سپس مبناي توافق قرار گيرد.
-6 پرونده مالياتي مودياني كه سال 1389 اولين سال فعاليت آنها مي باشد مشمول توافق نبوده و
توسط اداره امور مالياتي رسيدگي خواهد شد.
-7 در مواردي كه معلوم شود مودي از اول سال مالياتي يا در اثناي آن ترك كسب نموده و يا به
عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تاييد هيات حل اختلاف
مالياتي قرار گيرد، درآمد مشمول ماليات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و ماليات متلعقه
وصول خواهد شد.
6
-8 به تناسب نوع فعاليت اعضاي اتحاديه ها و شرايط منطقه، چهار درصد ( 4%) از اظهارنامه هاي
ارايه شده در چارچوب توافق توسط اداره كل امور مالياتي انتخاب و رسيدگي خواهد شد.
مشروط بر اينكه در دوسال اخير به عنوان نمونه انتخاب و رسيدگي نشده باشد.
-9 مودياني كه نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي هاي مالياتي قطعي و ابلاغ شده مشاغل
( به استثناي پرونده هايي كه در مراجع قانوني مطرح مي باشد) عملكرد سنوات لغايت 1388
1390 ) اقدام ننمايند، چنانچه بدهي اصل ماليات آنها بيش از /6/ خود، حداكثر تا تاريخ ( 15
2/000/000 ريال باشد، مشمول توافق نخواهند بود.
-10 هر گاه اسناد و مدارك مثبته اي تحصيل گردد كه حاكي از اختلاف ماليات مشخصه
1 ريال با ماليات مورد توافق باشد، ماليات ما به التفاوت با رعايت مقررات /000/ بيش از 000
مطالبه خواهد شد.
معافيت مالياتي صاحبان مشاغل
سازمان امور مالياتي ميزان معافيت مالياتي صاحبان مشاغل را براي عملكرد سال 89 معادل پنج
52 ريال) درسال اعلام نموده است كه موديان محترم /500/ ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان ( 000
به شرط ارايه به موقع اظهارنامه به ادارات امور مالياتي مي توانند از اين تسهيلات بهره مند گردند.

ماژول جستجو در مطالب سایت