دانستنی های مالیاتی 15

دانستني هاي مالياتي (قسمت پانزدهم)
فرآيند وصول ماليات
عدم آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات، در بسياري از موارد موجبات محروميت آنان از
تسهيلات قانوني و معافيت هاي مالياتي و نيز تعلق جريمه هاي متعدد را فراهم مي كند. بر اين اساس،
ارتقاي آگاهي موديان از فرآيند وصول ماليات مي تواندكمك شاياني به موديان براي عمل به تكاليف
قانوني آنان نمايد. در اين شماره از مجموعه دانستني هاي مالياتي، فرآيند وصول ماليات تشريح و در
اختيار موديان قرار گرفته است.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، وصول ماليات با صدور و ابلاغ برگ قطعي ماليات به مودي آغاز
شده و در ادامه مودي با مراجعه به واحد مالياتي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي خود اقدام
مي نمايد. در اين شرايط چنانچه بدهي هاي مالياتي مودي تسويه شود، عمليات وصول ماليات پايان
مي پذيرد. اما در غير اينصورت مطالبه ماليات به اداره وصول و اجرا محول خواهد شد.
هرگاه مودي ماليات قطعي شده خود را در مهلت مقرر 10 روزه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت
ننمايد ، دريافت ماليات به مرحله عمليات اجرايي وارد مي شود.
اين مرحله با صدور برگ اجرايي آغاز شده و اين برگ كه حاوي اطلاعات نوع و مبلغ ماليات،
مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال عملكرد، مبالغ پرداخت شده قبلي و جرايم متعلق مي باشد، به
مودي ابلاغ مي گردد. در اين مرحله مجددا از سوي اداره وصول و اجرا فرصتي براي پرداخت يا ترتيب
پرداخت تعيين شده و اگر توافقات در مهلت مقرر به انجام برسد، بدهي مالياتي مودي تسويه و عمليات
اخذ ماليات خاتمه مي يابد. در غير اينصورت عمليات اجرايي وارد مرحله جديد مي شود.
هرگاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرايي ظرف يك ماه، ماليات مورد مطالبه را كلا پرداخت نكند و يا
نسبت به ترتيب پرداخت آن اقدام ننمايند، به اندازه بدهي وي كه شامل اصل و جرايم متعلق پس از
2
كسر پرداخت هاي قبلي مي باشد به اضافه 10 درصد بدهي، از اموال نقدي و منقول وي توقيف شده و
اگر اموال منقول مودي تكافوي بدهي او را ننمايد و يا به اموال منقول وي دسترسي نباشد از اموال غير
منقول و مطالبات مودي توقيف شده و با فروش اموال توقيفي از طريق مزايده و انتشار آگهي، بدهي
مودي و هزينه هاي مربوط تسويه مي گردد.
همچنين در صورتي كه اموال مودي طي عمليات اجرايي توقيف شده باشد و وي تا ده روز از تاريخ
توقيف اموال نسبت به پرداخت و يا تقسيط تمام بدهي به اضافه 10 درصد آن و هزينه هاي متعلقه
اقدام نمايد، از اموال خود رفع توقيف خواهد نمود و اگر سازمان امورمالياتي قصد فروش اموال توقيفي را
داشته باشد و مودي درخواست نمايد، در شرايط مساوي، اولويت خريد اموال توقيفي با مودي مي باشد.
ضمنا براي ارزش گذاري اموال توقيفي از كارشناسان ذيصلاح استفاده مي شود و در اين خصوص،
ارزيابي توسط كارشناسان ارزياب اداره امورمالياتي صورت گرفته و چنانچه مودي نسبت به ارزيابي
مذكور اعتراضي داشته باشد مي تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ، كتبا با توديع حق الزحمه ارزيابي
طبق مقررات مربوطه، تقاضاي ارزيابي توسط كارشناس رسمي دادگستري را نمايد مشروط بر اينكه
گزارش كارشناس مربوطه ظرف 15 روز از تاريخ تقاضاي مودي تهيه و به اداره امور مالياتي ارائه گردد.
در حين عمليات اجرايي، توقيف اموال ذيل بر اساس ماده 212 قانون مالياتهاي مستقيم ممنوع
مي باشد:
- دو سوم حقوق حقوق بگيران
- سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه
- لباس و اشياء و لوازم در حد حوائج ضروري
- آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه
- ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب براي تامين حداقل معاش
- محل سكونت در حد متعارف
3
توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرايي نبايد موجب
تعطيل واحد توليدي گردد.
لازم به ذكر است كه عمليات اجرايي با همكاري و پشتيباني دادستاني انتظامي درخصوص
ممنوع الخروجي مودي انجام مي شود كه اين ممنوع الخروجي ناشي از عدم پرداخت بدهي ها و
جرايم مالياتي موديان مي باشد. ضمنا در صورتي كه در مراحل عمليات اجرايي، مودي نسبت به آن
اعتراضي داشته باشد، مرجع رسيدگي به اينگونه شكايات كه ناشي از اقدامات اجرايي است، هيات
حل اختلاف مالياتي مي باشد و اين هيات موظف است به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت
رسيدگي و راي صادر نمايد. راي صادره از طرف هيات مذكور در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا
مي باشد.

ماژول جستجو در مطالب سایت