دانستنی های مالیاتی 3

دانستي هاي مالياتي (قسمت سوم)
چگونه اختلافاتمان را با سازمان امور مالياتي مرتفع نماييم
به گزارش رسانه مالياتي ايران، در صورتي كه موديان مالياتي به نحوه رسيدگي به پرونده مالياتي خود
اعتراض داشته باشند مي توانند راههاي مختلفي را براي رفع حل اختلاف خويش با اداره امور مالياتي
برگزينند كه در ذيل به شرح آنها خواهيم پرداخت.
1 - مراجعه به اداره امور مالياتي
در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مودي ابلاغ مي شود در صورتي كه مودي نسبت به آن
معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا بوسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره
امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلائل و اسناد و مدارك كتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. رييس امور
مالياتي (مميز كل) موظف است پس از ثبت درخواست مودي در دفتر مربوطه و ظرف مهلتي كه بيش
از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي نمايد. در جريان رسيدگي پرونده توسط رييس
اداره امور مالياتي سه وضعيت ممكن است پيش آيد.
الف) اگر دلائل و اسناد و مدارك ابرازي مودي براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي باشد رئيس امور
مالياتي ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخيص درج و امضاء مي نمايد.
ب) در صورتيكه رئيس امور مالياتي بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده تشخيص دهد درآمد مودي قابل
تعديل مي باشد و اين امر مورد قبول مودي نيز قرار گيرد، در اين حالت مي بايست مراتب منبع مورد
توافق در ظهر برگ تشخيص درج و به امضاي مسوول مربوطه و مودي مالياتي يا وكيل تام الاختيار وي
برسد.
ج) اگر رئيس اداره امور مالياتي اسناد و مدارك ارائه شده توسط مودي را براي رد برگ تشخيص يا
تعديل درآمد موثر تشخيص ندهد بايد دلايل عدم قبول مدارك در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده
مودي را به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع دهد.
-2 رسيدگي مجدد پرونده مالياتي در مرجع هيات حل اختلاف بدوي
اگر ابلاغ برگ تشخيص براساس مقررات تبصره ماده ( 203 ) و ماده 208 قانون ماليات هاي مستقيم
(ابلاغ قانوني) شده باشد و مودي مالياتي هيچ اقدامي بعمل نياورد، در حكم اعتراض به برگ تشخيص
شناخته مي شود. و نيز اگر مودي ظرف مهلت سي روز از تاريخ ابلاغ كتباً به برگ تشخيص اعتراض
نمايد پرونده جهت رسيدگي به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي كه متشكل از سه نفر است ، يك نفر
نماينده سازمان امور مالياتي كشور، يك نفر يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته و يك نفر نماينده
اتاق بازرگاني و يا مجامع حرفه اي يا تشكل هاي صنفي و ... مي باشد، ارجاع داده مي شود. بدين ترتيب
هنگامي كه زمان تشكيل جلسه هيات تعيين گرديد برگه دعوت به هيات حل اختلاف مالياتي به مودي
ابلاغ مي شود. البته فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه رسيدگي هيات نبايد كمتر از ده روز باشد
مگر به درخواست مودي و موافقت واحد مربوطه.
شايان ذكر است كه جلسات هيات حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي خواهد بود و راي هيات
با اكثريت آرا ، قطعي و لازم الاجراست ولي نظر اقليت نيز بايد در متن قيد شود.
-3 رسيدگي مجدد پرونده مالياتي در مرجع هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر
پس از آنكه هيات حل اختلاف مالياتي بدوي تشكيل و راي مقتضي صادر و به مودي ابلاغ گرديد، در
صورتي كه مودي نسبت به راي هيات حل اختلاف بدوي اعتراض داشته باشد مي توانند ظرف مدت 20
روز از تاريخ ابلاغ راي به هيات حل اختلاف مالياتي تجديد نظر مراجعه و تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.
بدين ترتيب مودي مالياتي براي شركت در هيات حل اختلاف تجديد نظر مكلف است مقدار ماليات
مورد قبول خود را پرداخت كرده و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسليم نمايد.
لازم به ذكر است نمايندگان عضو هيات هاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر نبايد نسبت به موضوع
مطروحه اظهارنظر داشته يا راي داده باشند.
-4 طرح پرونده در شوراي عالي مالياتي
چنانچه موديان مالياتي نسبت به راي قطعي صادره از سوي هيات حل اختلاف مالياتي معترض باشند
مي توانند ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ به شوراي عالي مالياتي مراجعه نموده و پس از تكميل و تنظيم فرم
واخواهي مدارك خود را شامل تصوير راي هيات و ساير اسناد و مدارك مثبته به شورا تحويل و تقاضاي
رسيدگي مجدد نمايند. ضمناً بايستي موديان به ميزان ماليات مورد راي، وجوه نقد يا تضمين بانكي
سپرده و يا وثيقه ملكي يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد معرفي كند
تا راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي تا صدور راي شوراي عالي مالياتي موقوف الاجرا گردد. شعبه
مزبور نيز موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفا از لحاظ رعايت تشريفات وكامل بودن رسيدگي
هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه ، به موضوع رسيدگي نمايد.
-5 مراجعه به هيات موضوع ماده 251 مكرر
ممكن است اعتراض مودي در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و نيز مالياتهاي غير مستقيم كه
در مرجع ديگري قابل طرح نباشد، به هياتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي
احاله گردد. بدين ترتيب مودي مي تواند به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات و به استناد مدارك و دلائل
كافي از هيات مذكور تقاضاي رسيدگي مجدد را نمايد ، راي هيات به اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا
مي باشد.
-6 هيات حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم
مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقيقي يا
حقوقي كه طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه و وصول مي باشد، هيات حل اختلاف مالياتي
خواهد بود كه به اعتراضات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و اقدام به صدور راي مجدد نمايد.
راي صادره قطعي و لازم الاجرا است.

ماژول جستجو در مطالب سایت