دانستنی های مالیاتی 4

دانستني هاي مالياتي (قسمت چهارم)
نكات اساسي در ماليات بر درآمد مشاغل
به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات هاي مستقيم كمك قابل توجهي به
آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره مندي از تسهيلاتي كه قانون براي موديان در نظر گرفته و
عدم تعلق جريمه هاي احتمالي كه قانونگذار براي آنان پيش بيني كرده مي نمايد. از اين رو، در اين
بخش به اجمال به بيان پاره اي از مواد و بندهاي مهم قانوني در بخش ماليات بر درآمد مشاغل
مي پردازيم.
اول: اشخاص مشمول ماليات بر درآمد مشاغل
شخص يا اشخاص حقيقي كه از طريق اشتغال يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير
فصل هاي اين قانون نظير: فصل درآمد اجاره املاك- درآمد حقوق و ... در ايران درآمد تحصيل
كنند، پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي باشند.
دوم: درآمد مشمول ماليات موديان مشمول مال يات بر
درآمد مشاغل
به استناد ماده 94 - درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و
خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر
هزينه و استهلاك مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاك.
سوم: تقسيم بندی صاحبان مشاغل
بر اساس ماده 95 - صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي
تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگهداري كنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد
مشمول ماليات به گروههاي زير تقسيم مي شوند:
الف- صاحبان مشاغلي كه مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع
قانون تجارت هستند.
ب- صاحبان مشاغلي كه مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند.
ج- صاحبان مشاغلي كه مشمول بندهاي (الف ) و (ب) فو ق نيستند، مكلف اند صورت خلاصه
وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي
نگهداري كنند.
الف: صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده 95
بر اساس ماده 96 - صاحبان مشاغل موضوع بند فوق در دوازده گروه فهرست گرديده اند و از
دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنن دگان شروع و به صاحبان موسسات
تبليغاتي و بازاريابي خاتمه مي يابد.
ب: صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95
در ادامه مفاد ماده 96 صاحبان مشاغل موضوع بند مذكور به نوزده گروه تقسيم گرديده كه از
صاحبان كارگاههاي صنعتي شروع و به عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات ختم مي گردد.
ج: صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95
تمامي صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) در زمره صاحبان مشاغل موضوع
بند (ج) مي باشند.
چهارم: مهلت ارائه اظهارنامه مالياتی مشاغل
به استناد ماده 100 موديان يا صاحبان مشاغل موضوع اين فصل اعم از بند (الف ) و (ب) و (ج)
مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در يك سال مالياتي براي هر واحد
شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد
شد، تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود ارائه و ماليات متعلق را به
نرخ مذكور در ماده ( 131 ) اين قانون پرداخت نمايد.
تبصره 1- ماده 100 - در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا
فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد، مودي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از
فعاليت هاي خود را طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحدي توليدي
ارائه نمايد.
تبصره 2- ماده 100 - در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي باشند،
محل سكونت آنها از لحاظ ارائه اظهارنامه محل شغل تلقي مي گردد.
پنجم: مهلت قانونی اعلام شروع فعاليت از سوی صاحبان
مشاغل
بر اساس تبصره 3- ماده 177 - صاحبان مشاغل مكلف اند، ظرف چهارماه از تاريخ شروع فعاليت
مراتب را كتبا به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند.
ششم: ميزان معافيت
به استناد ماده 101 - درآمد سالانه مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي
خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر ارائه كرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده ( 84 ) اين
قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخهاي مذكور در ماده ( 131 ) اين قانون مشمول
ماليات خواهد بود. شرط ارائه اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382
به بعد جاري است.
چگونگي تخصيص معافيت موضوع ماده ( 101 ) به واحدهاي شغلي و مشاركتي و وراثتي بر اساس
تبصره ماده مذكور: در مشاركتهاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت
استفاده خواهند كرد مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقيمانده سهم هر شريك
جداگانه مشمول ماليات خواهد بود.
- شركايي كه با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي
و معافيت مقرر به زوج اعطا مي گردد.
- در صورت فوت احدي از شركا وراث وي بعنوان قام مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم
متوفي در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت به طور مساوي بين آنان
تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.
هفتم: تعيين درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل
معمولا ماموران مالياتي مي توانند از دو طريق به تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات صاحبان
مشاغل اقدام نمايند كه عبارتند از:
-1 از طريق رسيدگي به دفاتر و مدارك
صاحبان مشاغلي كه مكلف به نگهداري دفاتر روزنامه و كل مي باشند (مشاغل موضوع بند الف ) و
همچنين صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) كه مكلف به نگهداري دفاتر درآمد و هزينه مي باشند در
صورتيكه طبق آيين نامه تحرير دفاتر عمل نموده و نيز كليه اصول و موازين و استانداردهاي
حسابداري را رعايت نمايند و اظهارنامه ، ترازنامه و حساب سود و زيان و اسناد و مدارك مربوطه را
به موقع به واحد مالياتي ارائه نمايند، درآمد مشمول ماليات آنان از طريق رسيدگي به دفاتر تعيين
مي شود.
-2 رسيدگي از طريق علي الراس
استفاده از اين روش با صراحت تمام در ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم بيان شده است كه به
موارد آن در ذيل اشاره خواهد شد.
-1 در صورتيكه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سو د و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و
حساب سود و زيان ، حسب مورد، ارائه نشده باشد.
-2 در صورتيكه مودي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوط از ارايه دفاتر و يا مدارك
حساب در محل كار خود، خودداري نمايد. در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي
از مدارك خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي
قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول ماليات
اين قسمت از طريق علي الراس تعيين خواهد شد.
-3 در صورتيكه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره
امور مالياتي غير قابل رسيدگي تشخيص داده شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و
آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود مراتب كتبا با ذكر دلايل به مودي ابلاغ و پرونده
براي رسيدگي به هياتي متشكل از سه حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي
كشور احاله مي گردد. مودي مي تواند ظرف يكماه با مراجعه به هيات مذكور رفع اشكال
نمايد.
هشتم: محاسبه جرايم
موديان مشمول بند (الف) و (ب) ماده 95
در صورت عدم ارائه اظهارنامه 40 درصد اصل ماليات قطعي
عدم ارايه دفاتر قانوني 20 درصد اصل ماليات قطعي
عدم ارايه حساب سود و زيان 20 درصد اصل ماليات قطعي
2 درصدي اصل ماليات به ازاء هر ماه تاخير در پرداخت ماليات از تاريخ سررسيد پرداخت / جريمه 5
ماليات
( موديان شمول بند (ج) ماده ( 95
در صورت عدم ارائه اظهارنامه 10 درصد اصل ماليات
2 درصدي اصل ماليات به ازاء هر ماه تاخير در پرداخت از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات. / جريمه 5
در صورت عدم ارائه اظهارنامه در مهلت قانوني علاوه بر تعلق جرائم فوق موجب عدم برخورداري از
معافيت قانوني مي گردد.
-2 نحوه محاسبه جرايم مالياتي آن دسته از موديان بند الف و ب ماده ( 95 ) ق.م.م كه در موعد
مقرر اقدام به ارائه اظهارنامه نموده اند ولي ترازنامه و حساب سود و زيان يا دفاتر قانوني نداده اند،
جريمه اي معادل 20 درصد ماليات براي هر يك از موارد مذكور يعني براي دو مورد فوق جريمه اي
معادل 40 درصد ماليات و در مورد رد دفتر مشمول جريمه اي معادل ده درصد ماليات خواهد بود.
شايان ذكر است در صورتيكه مودي حتي اگر در اظهارنامه حساب سود و زيان و ترازنامه را ارايه و
قيد نمايد، مشمول جريمه بيست درصدي نمي گردد.
هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادر را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخ ت
ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كند از هشتاد درصد جرايم مقرر در اين قانون معاف
خواهند بود.
همچنين در صورتيكه اينگونه موديان ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي نسبت به پرداخت يا
ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف
خواهند بود.
ﻧﻬم: مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده مشاغل
- تصوير شناسنامه و كارت ملي و كد پستي محل
- تصوير اسناد مالكيت و صلح سرقفلي ، اجاره
- تصوير مبايعه نامه يا قولنامه
- تصوير پروانه كسب يا توليد
- تصوير كارت بازرگاني يا كارت حق العملكاري در مورد بازرگانان و حق العملكاران
دهم: مدارک لازم جهت تمديد کارت بازرگانی و حق
( العملکاری (ماده ١٨۶
- تصوير كارت بازرگاني – صفحه مشخصات و صفحه تمديد كارت
- تصوير كارت حق العملكاري- صفحه مشخصات و صفحه تمديد كارت
- تصوير كارت ملي
- تصوير اسناد مالكيت يا اجاره نامه محل كارت
يازدهم: مدارک لازم جهت استفاده از تسهيلات بانکی
( (تبصره ماده ١٨۶
- نامه بانك
- ارايه صورتحساب هاي مالي (ترازنامه ، سود و زيان) براي موديان بند (الف) و (ج)

ماژول جستجو در مطالب سایت