دانستنی های مالیاتی 5

دانستني هاي مالياتي (قسمت پنجم)
نكات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد حقوق
به گزارش رسانه مالياتي ايران، موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظر
گرفته شده در قانون، موظف به انجام تكاليف قانوني خود مي باشند. شايان ذكر است كه عدم انجام
تكاليف قانوني موجب تعلق جرايم و محروميت از معافيت هاي مالياتي مي گردد. لذا در ذيل به اهم
وظايف موديان مشمول ماليات بر درآمد حقوق با ذكر مواد قانوني و بندهاي مهم آن خواهيم
پرداخت.
اول: اشخاص مشمول ماليات بر درآمد حقوق
درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از ح قيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم
نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته بطور نقد يا غير نقد تحصيل
مي كند، مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده 82 ق.م.م)
دوم: درآمد مشمول ماليات حقوق
درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط
به شغل اعم از مستمر يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين
قانون. (ماده 83 ق.م.م)
سوم: ميزان معافيت
( بر اساس ماده 84 تا ميزان يكصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده ( 1
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – مصوب 1370 - درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق
كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار، از يك يا چند منبع، از پرداخت ماليات
معاف مي شود.
چهارم: نرخ ماليات بر درآمد حقوق
نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
1370 پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در ساير /6/ مصوب 13
حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون ريال به
نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماد ه 131 اين قانون خواهد بود .
(ماده 85 ق.م.م)
پنجم: تکليف پرداخت کنندگان حقوق
پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند، ماليات را طبق مقررات ماده
85 ) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني )
دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماههاي بعد فقط
تغييرات را صورت دهند. (ماده 86 ق.م.م)
ششم: استرداد اضافه پرداختی بابت ماليات بر درآمد
حقوق
اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات مستر خواهد شد مشروط به اين كه بعد
از انقضاي تير ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق بگير از اداره امور مالياتي محل
سكونت مورد مطالبه قرار گيرد. (ماده 86 ق.م.م)
هفتم: درآمدهای معاف از پرداخت ماليات حقوق
- حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري پايان خدمت و خسارات اخراج و بازخريد خدمت و
وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه
در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود . (بند 5 ماده 91
ق.م.م)
- هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل (بند 6 ماده 91 ق.م.م)
- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن (بند 9ماده 91 ق.م.م)
- مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت
سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد .
(بند 8 ماده 91 ق.م.م)
- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع
ماده ( 84 ) اين قانون (بند 10 ماده 91 ق.م.م)
- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار ماموران
كشوري گذارده مي شود. (بند 11 ماده 91 ق.م.م)
- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما يا به
وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبت پرداخت كند
(بند 12 ماده 91 ق.م.م)
- مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده
84 ) اين قانون (بند 13 ماده 91 ق.م.م) )
- درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي،
مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و
آزادگان (بند 14 ماده 91 ق.م.م)
- پنجاه درصد ماليات حقوق كاركنان مشاغل در مناطق كمتر توسعه يافت ه طبق فهرست
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود. (ماده 92 ق.م.م)
هشتم: مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده ماليات بر
درآمد حقوق
- تصوير: سند مالكيت يا اجاره محل فعاليت
- تصوير: پروانه كسب يا پروانه توليد و ...
- تصوير: شناسنامه و كارت ملي
- تصوير: ليست حقوق متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و اعلام تغييرات در
ماههاي بعد
ﻧﻬم: جرايم مالياتی پيش بينی شده در فصل ماليات بر
حقوق
-1 عدم ارايه ليست حقوق توسط پرداخت كنندگان حقوق در موعد مقرر و يا تسليم بر خلاف
واقع، موجب تعلق جريمه معادل دو درصد حقوق پرداختي خواهد شد. (ماده 197 ق.م.م)
-2 عدم كسر و ايصال بموقع ماليات حقوق توسط پرداخت كنندگان حقوق، مشمول جريمه
معادل 20 درصد ماليات پرداخت نشده، خواهد شد. (ماده 199 ق.م.م)

ماژول جستجو در مطالب سایت