دانستنی های مالیاتی 6

دانستني هاي مالياتي (قسمت ششم)
نكات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد املاك
به گزارش رسانه مالياتي ايران، بي شك آگاهي موديان از قانون ماليات هاي مستقيم كمك شاياني
به آنان درعمل به وظايف قانوني و بهره مندي از تسهيلاتي كه قانون براي موديان در نظر گرفته
مي نمايد. مضاف بر اينكه عدم انجام تكاليف فوق موجب تعلق جرايم و محروميت از معافيت هاي
مالياتي نيز مي گردد. از اين رو در اين بخش به اهم وظايف موديان مشمول ماليات بر درآمد املاك
(كه در مواد 52 لغايت 80 قانون ماليات هاي مستقيم آمده است) با ذكر مواد و بندهاي مهم آن
خواهيم پرداخت.
اول: مشمولين ماليات بر درآمد املاك
درآمد اشخاص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از
كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاك مي باشد. (ماده 52 ق.م.م)
انواع ماليات بر درآمد املاك:
-1 ماليات بر درآمد اجاره
-2 ماليات نقل و انتقال املاك
دوم: ماليات بر درآمد مستغلات (اجاره)
-1 ماليات مستغلات يا اجاره دست اول: مالياتي است كه به درآمد املاك و مستغلاتي كه از
طرف مالك به اجاره واگذار مي شود تعلق مي گيرد، در واقع موجر مالك نيز مي باشد.
-2 ماليات اجاره داري دست دوم: هر گاه مستاجر محل مورد اجاره را به غير به اجاره واگذار
نمايد، مشمول ماليات اجاره داري دست دوم مي باشد، در واقع موجر مالك نمي باشد.
درآمد مشمول ماليات مستغلات (اجاره دست اول)
درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از كل مال الاجاره ، اعم از
نقدي و غير نقدي، پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه ها و استهلاك و تعهدات مالك
نسبت به مورد اجاره.
سوم: روش هاي تعيين مال الاجاره املاك:
-1 مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود.
-2 در صورت عدم ارائه اجاره نامه رسمي مال الاجاره بر اساس املاك مشابه تعيين مي شود. از
ابتداي سال 82 مال الااجاره املاك اعم از مسكوني و غير مسكوني بر اساس ماده 64 ق.م.م
(دستورالعمل اجرايي و تقويم ارزش اجاري املاك) با در نظر گرفتن فاكتورهاي : مساحت،
قدمت، نوع كاربري- موقعيت جغرافيايي و ... تعيين مي گردد.
مال الاجاره دست دوم
عبارت است از مابه التفاوت اجاره دريافتي و اجاره پرداختي بابت ملك مورد اجاره.
چهارم: معافيت هاي پيش بيني شده
-1 محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت
تكفل مالك اجاري تلقي نمي شود مگر اينكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره
پرداخت مي شود.
-2 درآمد شخص ناشي از اجاره از واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا يكصد و پنجاه متر
مربع بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زيربناي مفيد از ماليات بر
درآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي باشد.
-3 مكان مجتمع هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف
بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي شوند، در طول مدت اجاره از
100 درصد ماليات بر درآمد اجاره معاف مي باشند.
-4 شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق كه هر
ساله سقف آن اعلام مي گردد از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و
مازاد طبق مقررات مشمول ماليات مي باشد.
- مشمولان اين ماده بايستي اظهارنامه موضوع ماده فوق را تكميل و به اداره امور مالياتي محل
وقوع ملك ارائه دهند.
- در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشست گي و وظيفه دريافتي و جوايز و سود ناشي از
سپرده هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد.
- حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.
-5 هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري را
براي سكونت خويش اجاره نمايد در احتساب درآمد مشمول ماليات، ميزان مال الاجاره اي
كه به موجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد از كل مال الاجاره دريافتي او كسر مي شود.
پنجم: انواع ماليات نقل و انتقال املاك
- ماليات نقل و انتقال ملك
- ماليات انتقال حق واگذاري (سرقفلي)
- ماليات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش املاك
- ماليات بر درآمد رضايت مالك يا حق مالكانه
الف) ماليات نقل و انتقال املاك
نقل و انتقال املاك به ماخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد مشمول ماليات مي گردند.
ب) ماليات انتقال حق واگذاري املاك (حقوق صنفي و سرقفلي)
انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي صاحب حق به نرخ دو درصد درتاريخ واگذاري از
طرف صاحب يا صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد.
تعريف حق واگذاري: حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق
تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل
ج) ماليات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش
اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز اعم از مسكوني و غيره كه بيش از دو سال از تاريخ
( صدور گواهي پايان كار آنها نگذشته باشد، علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده ( 59
اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد به ماخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال
خواهند بود. اشخاص حقيقي يا حقوقي ، مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد املاك حاصل از
ساخت و ساز فروش موضوع اين ماده نخواهند بود.
د) ماليات بر درآمد رضايت مالك يا حق مالكانه
دريافتي مالك يا مالكين بابت اعلام رضايت نسبت به انتقال حق واگذاري محل (سرقفلي) يا اجاره
بدون انتقال سرقفلي و يا تغيير شغل، مشمول ماليات به نرخ دو درصد موضوع مواد 78 و 59 ق.م.م
مي باشد.
ششم: مهلت ارايه اظهارنامه
موديان موضوع اين فصل به استناد ماده 80 ق.م.م مكلف اند اظهارنامه مالياتي خود را در مورد حق
واگذاري محل تنظيم و تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تير ماه سال بعد به
انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك ارايه و ماليات متعلق را طبق مقررات
پرداخت نمايد.
هفتم: جرايم مالياتي
-1 عدم ارايه اظهارنامه در موعد مقرر ده درصد ماليات متعقله
2 درصد ماليات به ازاي هر ماه دير كرد. / -2 عدم پرداخت ماليات در موعد مقرر معادل 5
-3 در صورتيكه موديان موضوع ماده 57 ، اظهارنامه خلاف واقع به ادارات امور مالياتي ارايه
نمايند علاوه بر ماليات متعلقه، يك برابر آن را نيز بايد بعنوان جريمه پرداخت نمايند.
هشتم: مبدا احتساب جريمه
در مورد مودياني كه مكلف به ارايه اظهارنامه مالياتي هستند، نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از
تاريخ انقضاي مهلت ارايه آن و نسبت به ما به الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مودياني كه از
ارايه اظهارنامه خودداري نموده و يا اصولا مكلف به ارايه اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت ارايه
اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي باشد.
نهم: مدارك لازم جهت تشكيل پرونده مستغلات
- تصوير سند مالكيت و بنچاق
- تصوير شناسنامه و كارت ملي مالك يا مالكين
- تصوير پايان كار
- تصوير صورت مجلس تفكيكي
- تصوير اسناد اجاري (رسمي- عادي)
- تصوير گواهي حصر وراثت (در صورت ورثه اي بودن ملك)
- تصوير وكالتنامه در صورت مراجعه وكيل
( دهم: مدارك لازم جهت نقل و انتقال املاك (گواهي ماده 187
- استعلام دفاتر اسناد رسمي (با ذكر نام خريدار)
- تصوير سند مالكيت و بنچاق
- تصوير شناسنامه و كارت ملي فروشنده و خريدار
- تصوير پايان كار
- تصوير پروانه تخريب و نوسازي و عدم خلاف در مورد املاك در دست ساخت
- تصوير صورت مجلس تفكيكي
- تصوير اسناد اجاري (رسمي- عادي)
- تصوير گواهي حصر وراثت (در صورت ورثه اي بودن)
- تصوير گواهي واريز ماليات بر ارث
- تصوير وكالتنامه ( در صورت مراجعه وكيل)
- تصوير مبايعه نامه يا قولنامه در خصوص انتقال حق واگذاري محل

ماژول جستجو در مطالب سایت