دانستنی های مالیاتی 7

دانستني هاي مالياتي (قسمت هفتم)
نكات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد وسائط نقليه
به گزارش رسانه مالياتي ايران، با به اجرا درآمدن قوانين و مقررات مالياتي يك سري الزامات و
تكاليف براي شهروندان ايجاد مي شود و موديان مالياتي مي توانند با انجام صحيح تكاليف خود از يك
سري حقوق و امتيازات بهره مند گردند. از اين رو در بخش هفتم از مجموعه دانستي هاي مالياتي
بمنظور آشنايي هر چه بيشتر موديان مشمول ماليات بر درآمد وسائط نقليه، به ذكر مواد و بندهاي مهم
قانوني اين بخش خواهيم پرداخت.
اول: مشمولين ماليات
كليه دارندگان وسائط نقليه عمومي نظير: دارندگان تاكسي، ميني بوس، اتوبوس، وانت بارها و
كاميون و ... مشمول ماليات اين بخش از صاحبان درآمد مي باشند.
دوم: نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات
در تعيين درآمد مشمول ماليات عوامل مختلفي نظير: نوع و مدل اتومبيل مدنظر مي باشد كه هر
ساله طي توافق سازمان امورمالياتي با اتحاديه مربوطه تعيين مي گردد.
سوم: نرخ ماليات بر درآمد وسائط نقليه
با توجه به اينكه ماليات بر درآمد اين دسته از موديان طي توافق سازمان امور مالياتي با اتحاديه
مربوطه براي كليه دارندگان وسائط نقليه تعيين مي گردد، قطعي بوده و فقط براي آن دسته از
مودياني كه در موعد قانوني اقدام به ارايه اظهارنامه ننموده اند، رسيدگي بصورت علي الراس انجام
مي شود.
چهارم: تكليف موديان اين فصل
موديان مالياتي موضوع اين فصل مكلف اند در تيرماه هر سال نسبت به ارايه اظهارنامه مالياتي براي
عملكرد سال قبل اقدام نمايند.
پنجم: جرايم مالياتي
- عدم اعمال معافيت موضوع ماده 101 ق.م.م در صورت عدم ارايه اظهارنامه مالياتي از سال
86 به بعد
- عدم ارايه اظهارنامه در موعد مقرر معادل 10 درصد ماليات قطعي شده
2 درصد ماليات به ازاي هر ماه تاخير از تاريخ سررسيد پرداخت / - جريمه ديركرد معادل 5
ششم: مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده ماليات بر درآمد وسائط نقليه
- اصل و تصوير سند مالكيت دست اول با سند قطعي محضري به نام مودي
- اصل و تصوير شناسنامه و كارت ملي ( در صورت انتقال- براي خريدار و فروشنده)
- اصل و تصوير كارت ماشين و شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز)
- اصل آخرين مفاصا حساب مالياتي
هفتم: مدارك لازم جهت اخذ مفاصا حساب مالياتي
- استعلام دفاتر اسناد رسمي مبني بر صدور گواهي يا تكميل كردن فرم درخواست مفاصا
حساب
- ارايه مدركي از مراجع ذيربط مبني بر فرسوده و اسقاطي بودن خودرو ( در صورت فرسوده
بودن)
- اصل و تصوير وكالتنامه
- ساير مدارك نظير: توقيفي، تصادفي، پاركينگ مراكز انتظامي و... هر يك بر حسب مورد
هشتم: حضور مالك يا وكيل او براي دريافت تسويه حساب الزامي مي باشد.
نهم: براي رسيدگي به ماليات خودرو، بايستي به اداره امور مالياتي محل سكونت مالك ( قيد شده
در سند مالكيت) مراجعه شود.
دهم: رانندگاني كه با شركت هاي دولتي يا غير دولتي قرار داشته و بعنوان پيمانكار
5 درصد ماليات علي الحساب از آنان كسر شده است هنگام ارايه اظهارنامه مي بايست مراتب را به
حوزه مالياتي خود اعلام تا نسبت به محاسبه ماليات مسكوره اقدام شود.

ماژول جستجو در مطالب سایت