دانستنی های مالیاتی 8

دانستني هاي مالياتي (قسمت هشتم)
نكات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
به گزارش رسانه مالياتي ايران، موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظر
گرفته شده در قانون ، موظف به انجام تكاليف قانوني هستند زيرا عدم رعايت تكاليف فوق موجب
تعلق جرايم و محروميت از معافيت هاي مالياتي براي آنان خواهد شد. از اينرو در اين قسمت به
بررسي پاره اي از مواد و بندهاي مهم قانوني در بخش ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي مي پردازيم.
اول: مشمولين ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي:
كليه شركت ها و موسسات تجاري و انتفاعي كه مراحل قانوني در اداره ثبت شركت ها را طي نموده
و به ثبت رسيده اند و داراي شماره ثبت مي باشند، مشمول ماليات بر درآمد اين فصل مي باشند.
دوم: درآمد مشمول ماليات و نرخ مالياتي مربوط
به استناد ماده 105 ق.م.م جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير
اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع
زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات
(% اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد ( 25
خواهند بود.
تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس
نشده اند، در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از ماخذ كل درآمد مشمول ماليات فعاليت
انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي شود.
سوم: تكليف اشخاص حقوقي
الف) ارايه اظهارنامه مالياتي موضوع ماده 110
- بر اساس ماده 110 – اشخاص حقوقي مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان
متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با
فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم ا لشركه يا تعداد سهام و
نشاني هر يك از آنها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن
واقع است ارايه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از ارايه اولين فهرست مزبور، ارايه
فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود.
- محل ارايه اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از
ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند، تهران است.
حكم اين ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.
ب) پلمپ دفاتر قانوني
اشخاص حقوقي بايستي قبل از شروع سال مالي جديد اقدام به پلمپ دفاتر در اداره ثبت شركت ها
89/12/ نمايند؛ بدين معني كه براي عملكرد سال 1390 موديان موظفندكه تا پايان مهلت 29
نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمايند.
ج) پرداخت حق تمبر
اشخاص حقوقي بايد ظرف مدت دو ماه از تاريخ ثبت قانوني ، ماليات دو در هزار حق تمبر را
پرداخت نمايند. ضمنا در مورد شركت هايي كه به افزايش سرمايه اقدام مي نمايند، مكلفند ظرف
دو ماه از تاريخ افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها نسبت به ابطال تمبر اقدام نمايند.
د) ارائه ليست حقوق بگيران
اشخاص حقوقي بايستي هنگام پرداخت يا تخصيص حقوق، ماليات متعلق را طبق مقررات ماده 85
اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن ارائه ليست حقوق بگيران كه حاوي مشخصاتي
نظير نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن مي باشد به اداره امور مالياتي محل پرداخت
نموده و در ماههاي بعد فقط تغييرات را اعلام نمايند.
مهلت رسيدگي به ماليات اشخاص حقوقي (شركت ها)
- در صورت ارايه اظهارنامه مالياتي موضوع ماده 110 ، يك سال
- در صورت عدم ارايه اظهارنامه مالياتي، پنج سال
چهارم: روش هاي رسيدگي به ماليات اشخاص حقوقي
الف) رسيدگي از طريق دفاتر
اگر اشخاص حقوقي در موعد مقرر اقدام به ارايه اظهارنامه ، ترازنامه ، صورت حساب سود و زيان و
ارائه دفاتر قانوني (روزنامه و كل) و اسناد و مدرك نمايند و درآمد اعلام نمايند، رسيدگي از طريق
دفاتر صورت مي گيرد.
ب) رسيدگي از طريق علي الراس
- در صورتيكه اشخاص حقوقي از ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر خودداري نموده و همچنين
نسبت به ساير تكاليف خويش اقدام ننمايند، رسيدگي ماليات آنها از طريق علي الراس انجام مي
پذيرد.
- رد دفاتر از سوي هيات بند 3 ماده 97 به علت عدم رعايت آيين نامه تحرير دفاتر
پنجم: ارجاع پرونده به هيات بند 3 ماده 97 ق.م.م
در صورت عدم رعايت آيين نامه تحرير دفاتر، بعنوان مثال: تاخير پلمپ يا تاخير ثبت وقايع مالي،
فاكتورهاي فروش شماره سريال چاپي نداشته باشند يا اسناد درآمدي مورد قبول سازمان امور
مالياتي نباشد، يا اصولا دفاتر براي تشخيص درآمد مشمول ماليات قابل رسيدگي نباشد (مثلا
شركت توليدي محاسبه بهاي تمام شده را ارايه ننمايد يا شركت بازرگاني صورت گردش كالا ندهد)
پرونده مالياتي شركت مورد رسيدگي به هيات بند 3 ماده 97 ق.م.م ارجاع داده مي شود.
- در صورت ارجاع پرونده به هيات بند 3 دو ماه به مهلت رسيدگي اضافه مي گردد.
ششم: معافيت ها
به استناد ماده 132 - درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در
واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف
وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پرونده بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد
مي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد ( 80 %) و به مدت چهار
سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد ( 100 %) و به مدت ده سال از ماليات
موضوع ماده 105 اين قانون معاف هستند.
- معافيت هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع
يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري
مراكز استان ها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين
سرشماري به استثناي شهرك هاي صنعتي استقرار يافته در شعاع سي كيلومتري مراكز
استان ها و شهرهاي مذكور نخواهد بود.
- صد در صد درآمد شركت هاي تعاوني روستايي ، عشايري ، كشاورزي ، صيادان ، كارگري ،
كارمندي ، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است.
- همچنين بر اساس ماده 138 – آن قسمت از سود ابرازي شركت هاي تعاوني و خصوصي
كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا
(% ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد ( 50
ماليات متعلقه موضوع ماده 105 اين قانون معاف خواهد بود مشروط بر اينكه قبلا اجازه
توسعه يا تكميل واحدهاي صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از
وزارتخانه ذيربط تحصيل كرده باشد.
در صورتيكه هزينه اجراي طرح يا طرح هاي ياد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازي همان سال
باشد و يا از هزينه طرح سرمايه گذاري كمتر باشد شركت مي تواند از معافيت مذكور در محاسبه
ماليات سود ابرازي سال هاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور و يا باقيمانده
هزينه اجراي كامل طرح بهره مند شود.
به استناد تبصره 3 ماده 138 - كارخانه هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آنها
كمتر از پنجاه نفر نباشد در صورتيكه تاسيسات خود را كلا به خارج از شعاع يكصد و بيست
كيلومتري مركز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و
وزارت ذيربط حسب مورد برقرار مي شود تا ده سال از تاريخ بهره برداري در محل جديد از پرداخت
ماليات بر درآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود.
هفتم: مقررات مالياتي مربوط به شركت هاي تركيبي يا ادغامي
به استناد ماده 111 - شركت هايي كه با تاسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك
شركت، در هم ادغام يا تركيب مي شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي باشند:
الف- تاسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت
شده شركت هاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده 48 اين قانون
معاف است.
ب- انتقال دارايي هاي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود، حسب
مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود.
ج- عمليات شركت هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود، مشمول ماليات
دوره انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون نخواهد بود.
د- استهلاك دارايي هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد بر اساس روال قبل از
ادغام يا تركيب ادامه يابد.
ه- هرگاه در نتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت هاي ادغام يا
تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط، مشمول ماليات خواهند بود.
و- كليه تعهدات وتكاليف مالياتي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به عهده شركت جديد يا موجود
حسب مورد مي باشد.
هشتم: نكاتي در خصوص اشخاص حقوقي يا شركت هاي منحل شده
الف) ارايه اظهارنامه صورت دارايي و بدهي
بر اساس ماده 114 - آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركا موظف اند قبل از تاريخ تشكيل
مجمع عمومي يا ساير اركان صلاحيت دار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي
دعوت شده است اظهارنامه اي حاوي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي
نمونه اي كه بدين منظور از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي گردد تنظيم و به اداره امور مالياتي
مربوط ارايه نمايند.
ب) ماخذ محاسبه ماليات شركت هاي منحل شده
طبق ماده 115 - ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شود
ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهي ها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده
سودهايي كه ماليات آنها قبلا پرداخت گرديده است.
ج) تكليف مديران تصفيه
به استناد ماده 116 - مديران تصفيه مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال
شخص حقوقي در اداره ثبت شركت ها) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شخص
حقوقي را بر اساس ماده 115 اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط ارايه و ماليات متعلق
را پرداخت نمايند.
نهم: جرايم پيش بيني شده
الف) جرايم تخلف مديران
- جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ ارايه اظهارنامه موضوع ماده 114 اين
قانون ظرف مهلت مقرر يا ارايه اظهارنامه خلاف واقع به ترتيب عبارت است از دو درصد و
يك درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال
- جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارايي شخص حقوقي قبل از تصفيه
امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن تامين مقرر موضوع ماده ( 118 ) اين قانون
معادل ( 20 %) ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تصفيه وصول مي گردد.
ب) جرايم عدم ارائه اظهارنامه و دفاتر
- عدم ارايه اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي چهل درصد ( 40 %) ماليات
- عدم ارايه ترازنامه يا حساب سود و زيان بيست درصد ( 20 %) ماليات
- عدم ارايه دفاتر قانوني بيست درصد ( 20 %) ماليات
(% - عدم قبولي دفاتر جريمه اي معادل ده درصد ( 10
ج) جريمه ديركرد: ماده 190
2 درصد ماليات به ازاي هر ماه از تاريخ انقضاي مهلت ارايه آن / -1-5 در صورت ارايه اظهارنامه: 5
نسبت به مبلغ مندرج در آن و نسبت به مابه التفاوت يا مابه الاختلاف از تاريخ مطالبه (تاريخ ابلاغ
برگ تشخيص)
2 درصد ماليات به ازاي هر ماه از تاريخ انقضاي مهلت ارايه / -1-5 در صورت عدم ارايه اظهارنامه: 5
اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي باشد.
-6 جريمه عدم پرداخت حق تمبر معادل دو برابر اصل حق تمبر
-7 عدم ارايه ليست حقوق در موعد مقرر يا تاخير در ارايه معادل 2% كل حقوق پرداختي
-8 عدم پرداخت به موقع ماليات حقوق يا تاخير معادل 20 % ماليات پرداخت نشده
دهم: مدارك لازم جهت تشكيل پرونده ماليات اشخاص حقوقي (شركت ها)
- اصل و تصوير آگهي تاسيس در روزنامه رسمي كشور / آگهي ثبت شعبه يا نمايندگي شركت
خارجي
- اصل و تصوير آخرين آگهي تغييرات
- اصل و تصوير اساسنامه
- اصل و تصوير شركتنامه يا اظهارنامه ثبت شركت ها
- اصل و تصوير كارت بازرگاني
- اصل و تصوير مجوز تاسيس كارگاه يا كارخانه حسب مورد
- اصل و تصوير پروانه بهره برداري ( در مورد معادن پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج )
حسب مورد
- اصل و تصوير شناسنامه و كارت ملي كليه صاحبان امضاي مجاز
- گواهي امضاي صاحبان مجاز شخص حقوقي
اصل و تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه محل
- اصل و تصوير وكالتنامه وكيل شخص حقوقي (در صورت دارا بودن)

ماژول جستجو در مطالب سایت