هیات مدیره و بازرسین

  • سید محمد جواد مدنیان (رئیس هیات مدیره)
  • هاشم صفاری بهاری(نایب رئیس هیات مدیره)
  • مجید ارژنگی (خزانه دار)
  • سید مصطفی ناظری (دبیر)
  • ایمان علیزاده تمیز(عضواصلی هیات مدیره)
  • امید مدنیان(عضو اصلی هیات مدیره)
  • حمید بیدکی فیلیان(عضو علی البدل هیات مدیره)
  • سید مهدی موسوی(بازرس اصلی)
  • مهدی حیدری (بازرس علی البدل)

ماژول جستجو در مطالب سایت