لیست کتابهای سازمان حسابرسی

شماره نشریهعنوان نشریهچاپسال چاپمولف/مترجمقیمتموجودی
۸۴ حسابداری دارائیهای نامشهودنشریه 84 ۹ ۸۸ گودرزی وتیموری ۱۵,۰۰۰ دارد
۱۴۶ حسابداری سازمانهای دولتی غیر انتفاعی جلد دوم نشریه 146 ۵ ۸۷ غلامحسین مهدوی ۴۵,۰۰۰ دارد
۱۸۷ حسابداریسازمانهای دولتی غیر انتفاعی جلد سوم نشریه187 ۱ ۸۶ غلامحسین مهدوی ۳۰,۰۰۰ دارد
۱۱۷ حسابداری سرمایه گذاریدر سهام و سایر اوراق بهادار نشریه 117 ۱۲ ۸۹ رضا نظری ۳۵,۰۰۰ دارد
۱۰۹ اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی جلد دوم نشریه 109 ۴ ۸۹ حسن سجادی نژاد ۴۰,۰۰۰ دارد
۱۵۵ حسابداری شرکتهای در حال تصفیه نشریه 155 ۶ ۹۰ کمیته فنی ۲۰,۰۰۰ دارد
۸۰ حسابداری موادوموجودی کالانشریه 80 ۱۵ ۹۰ رضانظری ۴۵,۰۰۰ دارد
۱۲۰ حسابداری پیشرفته جلداول نشریه 120 ۹ ۹۰ رضاشباهنگ ۶۰,۰۰۰ دارد
۱۰۲ مدیریت مالی جلد دوم نشریه 102 ۸ ۹۱ دکتر رضا شباهنگ ۶۰,۰۰۰ دارد
۹۴ حسابداری شرکتهای سهامی نشریه 94 ۱۶ ۹۱ رضا نظری ۵۵,۰۰۰ دارد
۷۵ حسابداری مالی جلد اول نشریه 75 ۱۴ ۹۱ دکتر رضا شباهنگ ۵۵,۰۰۰ دارد
۱۹۹ استانداردهای بین المللی اموزش حسابداری ۲ ۹۱ مدیریت اموزش وتحقیقات ۳۵,۰۰۰ دارد
۱۲۳ ائین رفتارحرفه ای نشریه 123 ۹ ۹۱ کمیته فنی سازمان حسابرسی ۲۰,۰۰۰ دارد
۸۱ حسابداری مالی جلد دوم نشریه 81 ۱۱ ۹۲ رضاشباهنگ ۸۰,۰۰۰ دارد
۱۹۵ اخلاق وآیین رفتار حسابداران حرفه ای نشریه 195 ۲ ۹۳ مصطفی علی مدد ۷۰,۰۰۰ دارد
۲۰۵ کاربرداکسل درحسابرسی ۱ ۹۳ اقایان محسن غلامرضایی ومنصور مافی ۸۰,۰۰۰ دارد
۹۸ حسابرسی عملکرد مدیریت نشریه 98 ۷ ۹۳ دکتر رضا شباهنگ ۹۰,۰۰۰ دارد
۱۱۹ استانداردهای خدمات حسابداری و بررسی صورتهای مالی نشریه 119 ۵ ۹۳ فرقاندوست حقیقی - کمالی زارع ۶۵,۰۰۰ دارد
۱۹۷ راهنمای بکارگیری استاندارد 25-قسمتهای مختلف نشریه 197 ۳ ۹۳ افسانه رفیعی ۳۰,۰۰۰ دارد
۱۳۵ کنترل داخلی چارچوب یکپارچه جلددومنشریه 135 ۷ ۹۴ کیهان مهام امیرپوریانسب ۹۰,۰۰۰ دارد
۱۷۸ فرهنگ اصطلاحات حسابداری نشریه 178 ۴ ۹۳ دکتر فضل اله اکبری ۲۲۰,۰۰۰ دارد
۱۳۳ حسابداری واحدهای تولیدکشاورزی نشریه 133 ۵ ۹۴ محمدعلی قوامی ۱۰۰,۰۰۰ دارد
۱۲۵ مفاهیم وروشهای اساسی امارنشریه 125 ۶ ۹۴ علی مدنی ۲۰۰,۰۰۰ دارد
۹۰ حسابداری استهلاک نشریه 90 ۱۵ ۹۴ اکبری - علی مدد ۶۰,۰۰۰ دارد
۱۸۸ حسابرسی تقلبات وکارشناس مالی حسابداری دادگاهی نشریه 188 ۳ ۹۴ حبیب اله تیموری ۱۲۰,۰۰۰ دارد
۱۸۹ حسابداری گاوهای گوشتی نشریه 189 ۲ ۹۴ ملک آرایی - علی فرزین ۸۰,۰۰۰ دارد
۱۶۲ حسابداری گاوهای شیری نشریه 162 ۴ ۹۴ ملک آرایی و علی فرزین ۵۲,۰۰۰ دارد
۱۵۸ حسابداری صنعتی هزینه یابی جلد اول نشریه 158 ۱۱ ۹۴ عزیز عالی ور ۲۴۰,۰۰۰ دارد
۹۲ مدیریت مالی جلد اول نشریه 92 ۱۵ ۹۴ دکتر رضا شباهنگ ۱۰۰,۰۰۰ دارد
۱۷۷ حسابداری صنعتی جلد دوم هزینه یابی نشریه 177 ۶ ۹۴ عزیز عالیور ۲۳۰,۰۰۰ دارد
۱۴۴ حسابداری پیشرفته جلددوم نشریه 144 ۶ ۹۴ دکتر رضا شباهنگ ۱۲۰,۰۰۰ دارد
۱۴۰ هزینه یابی برمبنای فعالیت نشریه 140 ۷ ۹۴ احمدعزیزی واحمدمدرس ۹۰,۰۰۰ دارد
۱۱۳ مبانی نظری و گزارشگری مالی در ایران نشریه 113 ۱۰ ۹۴ کمیته فنی ۴۰,۰۰۰ دارد
۶۵ حسابداری اصلاح اشتباهات نشریه 65 ۱۲ ۹۵ نویسی- عالیور -نظری ۸۰,۰۰۰ دارد
۱۱۵ دستور العمل حسابرسی طرحهای عمرانی جلد اول و دوم نشریه 115 ۲ ۹۵ سازمان حسابرسی ۳۰۰,۰۰۰ دارد
۱۴۲ حسابداری شناسای درامدنشریه 142 ۵ ۹۵ تیموری ماسوله ۱۲۰,۰۰۰ دارد
۱۶۷ تئوری حسابداری جلد دوم نشریه 167 ۱۰ ۹۵ دکتر رضا شباهنگ ۸۰,۰۰۰ دارد
۲۰۱ مفاهیم نظری حسابداری مالی دولت مرکزی (جلداول ) ۲ ۹۵ دکترمحمد حسین صفرزاده ۷۰,۰۰۰ دارد
۱۰۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم ۱ ۹۵ سازمان حسابرسی ۲۵,۰۰۰ دارد
۱۵۶ صورتهای مالی نمونه تلفیقی نشریه 156 ۱۰ ۹۵ کمیته فنی ۴۰,۰۰۰ دارد
۱۴۸ حسابرسی کا مپیوتری نشریه 148 ۸ ۹۵ کامبیز فرقاندوست حقیقی ۵۰,۰۰۰ دارد
۲۰۹ حسابداری صنعتی جلد سوم تصمیم گیری برنامه ریزی و کنترل ۱ ۹۵ عزیز عا لی ور ۳۰۰,۰۰۰ دارد
۱۳۱ حسابداری مدیریت نشریه 131 ۲۸ ۹۵ رضاشباهنگ ۱۱۰,۰۰۰ دارد
۸۶ اصول حسابدلری جلد دوم نشریه 86 ۲۳ ۹۵ علی مدد وملک ارایی ۹۰,۰۰۰ دارد
۱۲۱ بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی نشریه 121 ۹ ۹۵ علی نیکخواه ازاد ۹۰,۰۰۰ دارد
۱۹۰ راهنمای بکارگیری استاندارد 21 -اجاره ها- نشریه 190 ۷ ۹۵ احمد مدرس- شورورزی- بولو ۵۰,۰۰۰ دارد
۱۹۴ راهنمای بکارگیری استاندارد 20و23 -مشارکتهای خاص-نشریه 194 ۴ ۹۵ دکتر یونس بادآور نهندی ۵۰,۰۰۰ دارد
۲۰۴ راهنمای بکارگیری استاندارد شماره 12 مالیات بر درآمد ۳ ۹۵ دکتر بزرگ اصل ۳۵,۰۰۰ دارد
۱۳۶ حسابرسی داخلی اثربخش نشریه 136 ۹ ۹۵ کمالی زارع ارباب سلیمانی ۱۰۰,۰۰۰ دارد
۸۳ حسابرسی سیستمهای کامپیوتری نشریه 83 ۱۳ ۹۵ ناصراریا ۱۷۰,۰۰۰ دارد
۲۱۱ راهنمای بکارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 8قسمتهای ۲ ۹۵ افسانه رفیعی ۳۵,۰۰۰ دارد
۱۹۳ راهنمای بکارگیری استاندارد17-داراییهای نامشهود-نشریه193 ۷ ۹۵ دکتر امید پورحیدری ۴۵,۰۰۰ دارد
۲۰۰ حسابداری پیشرفته 2 ۳ ۹۵ سازمان حسابرسی ۲۲۰,۰۰۰ دارد
۲۰۳ پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار ۳ ۹۵ دکتر محمدحسین صفرزاده ۷۵,۰۰۰ دارد
۲۰۸ راهنمای استاندارد حسابداری شماره 1و7 نحوه ارایه صورتهای مالی ۳ ۹۵ دکتر محمد حسین صفرزاده ۷۰,۰۰۰ دارد
۱۶۶ صورتهای مالی نمونه سهامی عام نشریه 166 ۲۳ ۹۶ کمیته فنی ۳۰,۰۰۰ دارد
۲۰۷ راهنمای استاندارد گزارشگری مالی صورتهای مالی تلفیقی نمونه ۳ ۹۶ دکتر موسی بزرگ اصل ۳۵,۰۰۰ دارد
۱۳۴ حسابداری سازمانهای دولتی غیرانتفاعی جلداول نشریه 134 ۸ ۹۶ غلامحسین مهدوی ۱۲۰,۰۰۰ دارد
۳۶ حسابداری صنعتی جلد اول برنامه ریزی کنترل نشریه 36 ۴۳ ۹۵ نویسی-حسینی-نظری-عالیور ۱۲۰,۰۰۰ دارد
۱۲۸ قیمت گذاری انتقالات داخلی نشریه 128 ۵ ۹۵ عزیزعالی ور ۵۰,۰۰۰ دارد
۱۰۲۱ استاندارد حسابداری بخش عمومی ۲ ۹۶ کمیته تدوین استانداردها ۱۰۰,۰۰۰ دارد
۱۸۶ استانداردهای حسابرسی با ساختار آموزشی نشریه186 ۶ ۹۵ کیهان مهام ۲۰۰,۰۰۰ دارد
۲۱۲ مدیریت بدهیهای بخش عمومی ۱ ۹۶ سازمان حسابرسی ۱۵۰,۰۰۰ دارد
۱۲۴ استانداردهای حسابرسی نشریه 124 ۱۵ ۹۶ کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ۲۲۰,۰۰۰ دارد
۱۶۸ بیانیه ای در باره تئوری حسابداری نشریه 168 ۶ ۹۶ موسی بزرگ اصل ۷۰,۰۰۰ دارد
۱۸۰ راهنمای بکارگیری استاندارد شماره 4و5 ذخایر نشریه 180 ۸ ۹۶ احمد مدرس و محمد رضا شورورزی ۴۰,۰۰۰ دارد
۱۲۶ حسابداری قرادادهای بلندمدت پیمانکاری نشریه 126 ۲۱ ۹۶ علی مدد ملک ارایی ۱۲۰,۰۰۰ دارد
۱۰۵ اصول حسابرسی جلد دوم نشریه 105 ۲۲ ۹۶ عباس ارباب سلیمانی ۱۵۰,۰۰۰ دارد
۱۱۸ کنترلهای داخلی چهار چوب یکپارچه جلد اول نشریه 118 ۵ ۹۶ پوریا نسب - کیهان مهام ۸۵,۰۰۰ دارد
۱۹۶ حسابداری میانه (1)جلد دوم نشریه 196 ۶ ۹۶ نهندی- ناظمی ۲۰۰,۰۰۰ دارد
۱۳۲ حسابرسی بانکهای تجاری نشریه 132 ۷ ۹۶ محدعلی قوامی ۸۵,۰۰۰ دارد
۱۹۸ حسابداری میانه 2 ۵ ۹۶ دکتر بزرگ اصل - رفیعی - نهندی ۲۰۰,۰۰۰ دارد
۱۸۲ راهنمای بکار گیری استاندارد شماره 15 سرمایه گذاریها نشریه182 ۸ ۹۶ دکتر امید پورحیدری ۴۰,۰۰۰ دارد
۴۸ حسابداری صنعتی جلد دوم برنامه ریزی کنترل نشریه 48 ۲۶ ۹۶ نویسی-حسینی-نظری-عالیور ۱۵۰,۰۰۰ دارد
۱۰۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه پنجسا ۱ ۹۶ سازمان حسابرسی ۶۰,۰۰۰ دارد
۲۱۳ داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات (213) ۱ ۹۶ سازمان حسابرسی ۵۰,۰۰۰ دارد
۱۰۱ مبانی و روشهای عمومی حسابداری نشریه 101 ۳۸ ۹۶ علی مدد - ملک آرایی ۱۵۰,۰۰۰ دارد
۱۵۱ ساختار تئوری حسابداری نشریه 151 ۴ ۹۶ حبیب اله تیموری ۱۹۰,۰۰۰ دارد
۱۵۷ تئوری حسابداری جلد اول نشریه 157 ۱۵ ۹۶ دکتر رضا شباهنگ ۹۰,۰۰۰ دارد
۸۲ حسابداری صنعتی جلدسوم برنامه ریزی کنترل نشریه 82 ۲۰ ۹۶ عالی ور وشباهنگ ۱۲۰,۰۰۰ دارد
۱۲۹ تجزیه تحلیل صورتهای مالی نشریه 129 ۲۰ ۹۶ فضل اله اکبری ۱۰۰,۰۰۰ دارد
۶۶ حسابداری مدارک ناقص نشریه 66 ۱۹ ۹۶ ارباب سلیمانی- ملک آرایی ۴۵,۰۰۰ دارد
۱۷۹ راهنمای بکار گیری استاندارد شماره 8 موجودی کالا نشریه 179 ۸ ۹۶ دکتر موسی بزرگ اصل ۴۵,۰۰۰ دارد
۱۸۴ راهنمای بکارگیری استاندارد 22 مالی میان دوره ای نشریه 184 ۷ ۹۶ یونس بادآور نهندی ۴۵,۰۰۰ دارد
۲۱۰ راهنمای استاندارد گزارشگری مالی 13 ارزش منصفانه ۲ ۹۶ دکتر محمد حسین صفرزاده ۷۵,۰۰۰ دارد
۸۷ اصول حسابرسی جلد اول نشریه 87 ۳۳ ۹۶ ارباب سلیمانی- نفری ۱۲۰,۰۰۰ دارد
۲۱۷ راهنمای به کارگیری استاندار بین المللی حسابداری 19 مزایای کا ۱ ۹۶ سازمان حسابرسی ۷۵,۰۰۰ دارد
۷۸ اصول حسابداری جلد اول نشریه 78 ۳۴ ۹۶ علی مدد -ملک آرایی ۱۲۰,۰۰۰ دارد
۱۷۴ حسابرسی داخلی نشریه 174 ۵ ۹۶ ارباب سلیمانی- کمالی زارع ۱۷۰,۰۰۰ دارد
۱۵۰ دستورالعمل حسابرسی مبتنی بر ریسک نشریه 150 ۱۱ ۹۶ کمیته فنی ۵۰,۰۰۰ دارد
۱۹۱ راهنمای بکارگیری استاندارد3- درآمدعملیاتی-نشریه 191 ۸ ۹۶ مدرس- شورورزی ۸۰,۰۰۰ دارد
۱۸۵ راهنمای بکارگیریاستاندارد 9 -پیمانکاری نشریه 185 ۱۰ ۹۶ دکتر موسی بزرگ اصل ۵۵,۰۰۰ دارد
۱۵۳ حسابداری اوراق مشارکت نشریه 153 ۶ ۹۶ مصطفی علی مدد ۱۵۰,۰۰۰ دارد
۱۶۰ استانداردهای حسابداری نشریه 160 ۲۷ ۹۶ کمیته تدوین ۳۵۰,۰۰۰ دارد
۲۱۸ راهنمای به کارگیری استانداردهای بین المللی شرکتهای بیمه ۱ ۹۶ سازمان حسابرسی ۷۵,۰۰۰ دارد
۱۰۲۴ استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ۱ ۹۶ سازمان حسابرسی ۴۵۰,۰۰۰ دارد
۲۱۴ نمونه گیری حسابرسی ۱ ۹۶ سازمان حسابرسی ۱۷۰,۰۰۰ دارد
۱۵۲ حسابرسی شبکه های کامپیوتری نشریه 152 ۳ ۹۶ ناصر آریا ۱۲۰,۰۰۰ دارد
۱۸۱ حسابرسی کامپیوتری و فن آوری اطلاعات نشریه 181 ۳ ۹۶ ناصر آریا- فرقاندوست حقیقی ۱۷۰,۰۰۰ دارد
۲۰۲ مدیریت مالی بخش عمومی ۳ ۹۶ دکتر بتول زارعی ۱۴۰,۰۰۰ دارد
۲۱۵ استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی ۱ ۹۶ سازمان حسابرسی ۶۰,۰۰۰ دارد
۲۱۶ گذار به مبنای تعهدی حسابداری رهنمودی برای واحدهای بخش عمومی ۱ ۹۶ سازمان حسابرسی ۱۵۰,۰۰۰ دارد
۱۷۶ راهنمای بکارگیری استاندارد شماره 16 نشریه 176 ۱۰ ۹۷ موسی بزرگ اصل و یونس باد آور نهندی ۹۰,۰۰۰ دارد
۱۲۷ استانداردهای حسابرسی دولتی نشریه 127 ۶ ۹۷ محمدعلی قوامی ۱۰۰,۰۰۰ دارد
۱۰۱۹ استانداردهای حسابرسی عملیاتی ۳ ۹۷ سازمان حسابرسی ۱۲۰,۰۰۰ دارد
۱۹۲ راهنمای بکارگیری استاندارد11-داراییهای ثابت مشهود-نشریه 192 ۷ ۹۷ پورحیدری- رحمانی ۵۵,۰۰۰ دارد
۲۱۹ راهنمای بکارگیری استاندارد بین المللی حسابداری 33 سود هر سهم ۱ ۹۷ سازمان حسابرسی ۶۰,۰۰۰ دارد
۲۰۶ اصول حسابرسی جلد اول ۳ ۹۷ مدیریت تدوین استانداردها ۳۵۰,۰۰۰ دارد
۱۷۵ حسابداری میانه جلد اول نشریه 175 ۱۲ ۹۷ دکتر موسی بزرگ اصل ۱۴۰,۰۰۰ دارد
۲۲۰ راهنمای استاندارد بین المللی حسابداری 36 کاهش ارزش داراییها ۱ ۹۷ سازمان حسابرسی ۱۷۰,۰۰۰ دارد
۲۲۱ رهنمایی استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 16 اجاره ها ۱ ۹۷ سازمان حسابرسی ۱۲۰,۰۰۰ دارد
۱۵۹ نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزادنشریه 159 ۱۰ ۹۷ حامی امیر اصلانی ۱۵۰,۰۰۰ دارد
۹۷ مجله حسابرس ۱ ۹۷ سازمان حسابرسی ۳۰,۰۰۰ دارد

ماژول جستجو در مطالب سایت