کتب لاتین حسابداری و حسابرسی

عنوان کتاب

حجم فایل

PDF

Accounting Dictionary

375KB

دانلود فایل

the_accounting_cycle 4.95MB دانلود فایل
introduction_to_managerial_accuonting 2.96MB

دانلود فایل

accounting_cycle_exercises_i 2.56MB دانلود فایل
accounting_cycle_exercises_iii  1.65MB

دانلود فایل

accounting_cycle_exercises_ii  2.61MB دانلود فایل
 accounting_cycle_exercises_iv 2.39MB دانلود فایل
using_accounting_information 2.67MB  دانلودفایل
using_acconting_information_exercises_ii  1.47MB دانلود فایل
managerial_and_costa_accounting_exercises_iii  1.39MB  دانلود فایل
berliner _balanced_scorecard 695KB دانلود فایل        
berliner balanced scorecard the customer perspective 1.153MB

دانلود فایل     

corporate -valuation_and_takeover 3.011MB دانلود فایل
liabilities and equity exercises3 1.517MB دانلود فایل
portfolio theory financial analyses 3.087MB دانلود فایل
working capital and debetor managment :exercises 3.25MB دانلود فایل
strategic-financial-management 3.154MB دانلود فایل
financial-econometrics-eviews  3.96MB دانلود فایل
 berliner-balanced-scorecard-1 1.359MB دانلود فایل
corporate-governace-and- internation business  3.043MB دانلود فایل
 international finacial reporting  3.159MB دانلود فایل
 straegic finacial mangement 3.222MB دانلود فایل
liabilitis and equity exercises i 1.405MB دانلود فایل
portfolio theory &financial analysesa 3.220MB دانلود فایل
dynamic costing 1 3.133MB دانلود فایل
analytis-for-managerial decision 4.051MB دانلود فایل

ماژول جستجو در مطالب سایت