کتب فارسی حسابداری و حسابرسی

           نام کتاب حجم فایل  pdf

          اموزش اصول حسابداری

1.24MB

دریافت فایل

             تئوری حسابداری(جلد اول) 

6.73MB

دریافت فایل

             تئوری حسابداری(جلد دوم)

4.83MB

دریافت فایل

     اشنایی با طرح های توجیهی کسب وکار(جلد دوم)

3.66MB

دریافت فایل

       حسابداری صنعتی 1(رشته حسابداری)       
1.60MB دریافت فایل
اکسل برای حسابداران وحسابرسان               
1.94MB دریافت فایل
 حسابرسی ومفاهیم ان 790KB دریافت فایل
مجموعه کامل قوانین ومقررات تامین اجتماعی 4.1MB دریافت فایل
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 228KB دریافت فایل
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 228KB دریافت فایل
حسابداری صنعتی 1 636KB

دریافت فایل

حسابداری اعتبارات اسنادی LC 869KB

دریافت فایل

مبانی مدیریت سرمایه گذاری 639KB

دریافت فایل

فرهنگ اختصارات حسابداری و علوم ارتباط 644KB

دریافت فایل

حسابداری شرکت ها 1.010KB دریافت فایل

ماژول جستجو در مطالب سایت