استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی

 

نام کتاب: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی          
ناشر: سازمان حسابرسی(مدیریت تدوین استاندارها).          
آدرس: خیابان شهید احمد قیصر، خیابان شهید احمدیان شماره 14، تهران 15138311141؛ صندوق پستی 14335/479
نوبت چاپ: اول 1396              
تیراژ: 5000                
لیتوگرافی، چاپ و صحافی: شرکت واژه پرداز اندیشه          
قیمت: 450.000 ریال              
کلیه حقوق محفوظ و تکثیر یا اقتباس و نقل
تمام یا قسمتی از این مطالب این نشریه بدون
اجازه کتبی سازمان حسابرسی ممنوع است.
استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی/مدیریت تدوین استاندارها-
سازمان حسابرسی.
تهران: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استاندارها، 1396
1328ص
ISBN 978-964-8734-82-9
فهرست‌نویسی بر اساس اطلاعات فیپا
عنوان اصلی:
International Financial Reporting Standard: IFRS
موضوع: حسابداری--استاندارها
Small Business--accounting--standards
شناسه افزوده: هیات استاندارهای بین‌المللی حسابداری
شناسه افزوده: International Accounting Standards Board
شناسه افزوده: هیات استاندارهای بین‌المللی گزارشگری مالی
شناسه افزوده: IFRS Foundation
رده‌بندی کنگره: 1396 5 الف/ 1335 K
رده‌بندی دیویی: 657/450218
شماره کتابشناسی ملی: 5034529

 

ماژول جستجو در مطالب سایت